HU | EN | RU

 linkedin 

Szervezeti struktúraAz EXIM Szervezeti Felépítésében megjelenő

szervezeti egységek feladata

1. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

 • Vezérigazgatói Kabinet

Feladata a vezérigazgató, az üzleti vezérigazgató-helyettes és a kockázatkezelési ügyvezető igazgató tevékenységének széles körű támogatása – beleértve a PR tevékenységet is –, szervezés, koordinálás, információs háttér biztosítása; törvény alapján fennálló közzétételi kötelezettségek teljesítését biztosító folyamat és szabályozás kialakítása, a végrehajtás felügyelete.

Kapcsolattartás a Társaság Alapítójával, a közigazgatás és a gazdaságirányítás szereplőivel, nemzetközi szervezetekkel; szakmai- és ügyfélkapcsolatok (magyar és külföldi ügyfelekkel, önkormányzatokkal) fenntartása, bővítése; az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai által kért egyedi információszolgáltatás koordinálása.

 • Nemzetközi Kapcsolatok és Külföldi Képviseletek

A szervezeti egység felelős az EXIM nemzetköziesedésével, mint stratégiai célkitűzéssel kapcsolatos feladatok meghatározásáért, valamint ezen feladatok illetékes szervezeti egységekkel együttműködésben történő végrehajtásáért. A szervezeti egység feladata az EXIM nemzetközi kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése, belső koordinációja, valamint az ebből fakadó előnyök multiplikátor hatásának érvényesítése.

Részt vesz az EXIM stratégia-alkotási folyamatában, nemzetgazdasági hatásszámításokat végez, makrogazdasági, külkereskedelmi és nemzetközi elemzéseket készít az EXIM hazai és nemzetközi működési környezetéről.

A szervezeti egység kezeli a környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, social, governance, azaz ESG) kockázatokkal kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az EXIM hitelintézeti üzleti tevékenységében a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésében, valamint az EXIM operatív működésének környezeti fenntarthatóságának fejlesztésében.

 • Jogi Iroda

Ellátja az EXIM üzletszerű működését elősegítő, illetve az EXIM fő tevékenységi körébe nem tartozó, valamint egyéb jogi vonatkozású feladatokat, továbbá az EXIM döntéshozó testületeinek működésével kapcsolatos döntéskoordinációs tevékenységet, és az üzleti és a workout terület feladatkörébe tartozó ügyletekhez kapcsolódó szerződésírással kapcsolatos tevékenységet, valamint gondoskodik az EXIM szabályozási tevékenység körébe tartozó feladatainak ellátásáról.

 • Treasury

A Bank üzleti tevékenységéhez szükséges források biztosítása (ideértve a pénz és tőkepiaci forrásszerzést valamint a szakmai befektetőktől és a MEHIB-től származó betétgyűjtést), az eszköz-forrás szerkezet menedzselése, a piaci kockázatoknak való kitettség figyelemmel kísérése, deviza-, pénz- és tőkepiaci üzletek kötése, árfolyamok és kamatok jegyzése, valamint kapcsolattartás külső szervekkel, partnerekkel, hitelminősítőkkel.

 • Humán Erőforrás

Feladata az EXIM üzleti stratégiájához illeszkedő személyügyi, foglalkoztatási és javadalmazási stratégiájának kidolgozása, menedzselése, a létszám-, bér és személyi jellegű egyéb költségeinek éves tervezése, továbbá a HR kontrolling feladatok ellátása, az EXIM egységes munkaköri struktúrájának kialakítása, valamint a javadalmazási és béren kívüli juttatási rendszer működtetése, fejlesztése.

 • Belső Ellenőrzés

Az EXIM függetlenített belső ellenőrzési szervezete, mely biztosítja az EXIM törvényes, szabályos, kockázatmenedzselt, átlátható működését, az EXIM és ügyfelei eszközeinek, a tulajdonos érdekeinek védelmét.

 • Marketing

Feladata az EXIM marketing stratégiájának kidolgozása és marketing tevékenységének koordinálása, továbbá az EXIM által nyújtott támogatásokkal, szponzorációval kapcsolatos tevékenységek ellátása, valamint a Vezérigazgatói Kabinet tevékenységének támogatása.

 • Adatvédelmi Tisztviselő

Felelős az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos egyéb belső szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartásáért.

 • Üzleti Elemzés

Feladata az EXIM által használt egyes informatikai rendszerek, alkalmazások bankszakmai szempontú összehangolása; részt vesz a rendszerekkel, alkalmazásokkal, adatpiacokkal kapcsolatos üzleti igények elemzésében, funkcionális követelmények meghatározásában, az elkészült specifikációk véleményezése, rendszerintegrációs szempontok érvényre juttatása, a rendszerek és alkalmazások tesztelési folyamataiban. Zárlati feladatokat támogat egyeztetési eljárások kidolgozásával, működtetésével, külső ellenőrzések által kért információk összeállításában vesz részt.

 • Vezérigazgatói Tanácsadók

Feladatuk a vezérigazgató felkérése alapján a döntés-előkészítésben való aktív részvétel, továbbá részvétel az EXIM új termékei és alternatív finanszírozási eszközei bevezetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokban, egyeztetésekben.

2. A vezérigazgató-helyettes(ek) és az ügyvezető igazgató(k) közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Az üzleti vezérigazgató-helyettes által felügyelt és irányított szervezeti egységek:

 • Vállalatfinanszírozás és Hitelfedezeti Garancia

A belföldi vállalati, nem projektkockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi az üzleti stratégiában meghatározott célpiaci ügyfélkör és ügyfelek felkutatását, a lehetséges értékesítési csatornák feltérképezését, az ügyfél-akvizíciós tevékenység operatív lebonyolítását, valamint az ügyfélkapcsolat létrejötte után az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését; továbbá teljes körűen ellátja a Hitelfedezeti Garanciaprogram operatív és termékfelelősi feladatait, ellátja a kapcsolódó agrár termékek termékfelelősi feladatait. Az intenzív ügykezelést igénylő kockázatvállalási ügyleteket kezeli. Az EXIM belföldi fióktelepei feladatát végzi el.

 • Exportfinanszírozás és Biztosítás

A külföldi, nem projektkockázatú közép- és hosszú lejáratú ügyletekre, valamint a rövid lejáratú külföldi kockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi az üzleti stratégiában meghatározott exportőri ügyfélkör felkutatását, a kapcsolódó akvizíciós tevékenység operatív lebonyolítását, az ügylet előkészítésének továbbfolytatásáról szóló döntést követően az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését és kapcsolattartást a már meglevő ügyfelekkel.

 • Projekt- és Strukturált Finanszírozás

A belföldi és külföldi vállalati projektkockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi a hitelképesség vizsgálatot, ehhez a meghatározott dokumentumok beszerzését, feldolgozását; az ügyfélkapcsolat létrejötte után az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését.

 • Refinanszírozás

Feladata az EXIM-mel együttműködési megállapodást kötött, Magyarország területén működő, az Eximtörvényben meghatározott alanyi kör részére nyújtott célzott (a hitelprogramokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokban, hitelprogramonként meghatározott célok megvalósítása érdekében végzett) refinanszírozás.

§ Befektetés és Vagyonkezelés

A Bank saját tőkebefektetéseinek egységes kezelése körében a Bank tulajdonában lévő vállalati befektetések és tőkealapok tulajdonosi irányítására hatáskörrel bíró döntéshozó fórumok, társasági szervek, képviseleti testületek döntéseinek előkészítése, előterjesztése és végrehajtása, illetve a Bank tulajdonosi joggyakorlásával érintett egyéb, a szakmai bizottságok, illetve a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztések, tájékoztatók és egyéb tervezetek elkészítése.

 • Termékfejlesztés és Értékesítéstámogatás

Folyamatosan nyomon követi az EXIM tevékenységéhez kapcsolódó finanszírozási trendeket, más ECA-k, a kereskedelmi bankok gyakorlatát, részt vesz a termékekhez kapcsolódó üzletpolitika kialakításában, valamint közreműködik a banki termékekhez kapcsolódó, külső partnerekkel való együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában. Támogatja az ESG Központot. A hitelezési folyamatokban támogatja az adósminősítési, kintlévőség-minősítési felülvizsgálatot és a monitoring tevékenységet.

A pénzügyi vezérigazgató-helyettes által felügyelt és irányított szervezeti egységek:

 • Számvitel

Az EXIM üzletszerű tevékenységére vonatkozó nyilvántartásait vezeti. Ennek körében ellátja a gazdasági események pénzügyi és számviteli elszámolását, az EXIM könyveiben történő teljes körű és valós rögzítését, elkészíti az EXIM pénzügyi beszámolóit. Ellátja az EXIM egészére vonatkozó számviteli felügyeletet, számviteli (illetve adó) szakmai iránymutatást és számvitelszervezést.

 • Kontrolling és Jelentésszolgálat

Elkészíti az EXIM éves és középtávú tervét és költségvetését, a döntéshozókat támogatja a vezetői információs rendszer működtetésével. Koordinálja, szervezi és teljesíti az EXIM jelentésszolgálatát, valamint az irányító testületek felé történő beszámolást

A kockázatkezelési ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • Operatív Kockázatkezelés

Az EXIM tulajdonában lévő vállalati befektetések és tőkealapok, illetve az EXIM tulajdonosi joggyakorlásával érintett egyéb befektetési ügyletek vonatkozásában a fizetési kockázatokkal kapcsolatos elemzési, véleményezési és javaslattételi feladatokat végez, a gazdálkodási múlttal rendelkező és induló vállalkozások, valamint a rövid lejáratú és nem projektkockázatú külföldi kockázatú ügyletek vonatkozásában. A zöld (fenntarthatósági célú) finanszírozási ügyletek esetében az ESG Központtal együttműködik és meghatározza azok ügyletre, ügyfélre gyakorolt hatásait, az ebből eredő kockázatokat.

 • Work Out és Kárkezelés

Belföldi és külföldi követelésekre vonatkozó work out tevékenységet végez, melynek keretében ellátja a Bank lejárt és nem lejárt kintlévőségeinek kezelésével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a külföldi kockázatú, rövid lejáratú, MEHIB biztosítással fedezett ügyletek kezelésében, a külföldi behajtási tapasztalatok, hiteladós országának releváns jogszabályi előírásainak megosztása a Work Outtal, valamint közreműködik az OECD és az EU felé benyújtandó jelentések kárkezelési kérdéseket érintő részeinek az összeállításában.

 • Kockázatelemzés Módszertan és Kontroll

Elkészíti az EXIM Kockázatkezelési stratégiáját, feladatai közé tartozik az országminősítési és -limit rendszer metodikájának kialakítása és karbantartása, országelemzések készítése, hitelkockázati modellezés, statisztikai alapú ügyfél- és ügyletminősítő modellek kidolgozása, visszamérése és rendszeres felülvizsgálata. Részt vesz a Bank kockázatvállaláshoz kapcsolódó árazásának kialakításában. Felelősségi körébe tartozik a kockázatkezelési keretrendszer meghatározása, teljesülésének visszamérése és éves felülvizsgálata, a működési kockázatkezelés. A Nemzetközi Kapcsolatok és Külföldi Képviseletek koordinálásával képviseli az EXIM-et az OECD Technical Experts munkacsoport munkájában.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatok azonosítását, mérését, nyomon követését és kezelését lehetővé tevő kockázati keretrendszert alakít ki és rendszeresen karbantartja.

 • Back Office

Feladata az EXIM által végzett üzleti tevékenységek analitikus nyilvántartása, az üzleti eseményeknek az EXIM könyveiben való rögzítése, a pénzforgalmi műveletekkel, valamint a hitelellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátása.

Az operációs ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • Compliance

Feladata az EXIM compliance kockázatainak azonosítása, kezelése. Felelős a működést érintő, compliance szempontból releváns jogszabályoknak, szabályzatoknak, egyéb hazai és nemzetközi normáknak, előírásoknak és szakmai ajánlásoknak való megfelelés biztosításáért, illetve ezek be nem tartásából eredő kockázatok, jogsértések vagy bárminemű kár bekövetkeztének megakadályozásáért. A Bank folyamatos és átlátható működése érdekében felelős a belső, compliance kontroll mechanizmusok kiépítéséért és a megfelelőség biztosítási funkcióval, beleértve különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével összefüggő oktatási program működtetéséért. Megfelelőség biztosítási szempontú jogi támogatás nyújt az ESG Központ részére.

 • Bank- és Információbiztonság

Feladata a fizikai biztonsági kockázatok felmérése, azok megfelelő kezelése, a folyamatos működés biztosítása és a szervezet védelme, valamint az információbiztonsági feladatok ellátása (így különösen az informatikai üzem- és üzemeltetés-biztonsági tervezésben, az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervezésben való aktív részvétel, véletlen és/vagy szándékos adatszivárgás megelőzése, detektálása, a létfontosságú infrastruktúra kijelölés kapcsán jelentkező információbiztonsági feladatok végrehajtása).

 • Beszerzés és Üzemeltetés

Feladata az EXIM beszerzési folyamatainak működtetése, koordinálás, valamint a beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai adatszolgáltatási feladatok ellátása, a folyamatos munkavégzési feltételek biztosítása, a zavartalan üzemeltetés fenntartása.

 • Projekt Iroda és Projekt Erőforrás Menedzsment

Tervezi és koordinálja a projektirányítási erőforrásokat, gondoskodik a szükséges külső és belső erőforrások rendelkezésre állásáról, gazdálkodik az egyes szerződésekben lekötött külső fejlesztési és támogatási kapacitásokkal, részt vesz a kiszervezési döntések előkészítésében, valamint ellátja a projektek koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

Az informatikai ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • IT Kontrolling

Feladata az IT szakmai folyamatok (pl. változáskezelés, incidenskezelés stb.) fejlesztésének koordinálása, valamint az informatikai működési költségek és kapcsolódó beruházások tervezésének koordinálása, az informatikai beruházások ütemezése és ellenőrzése, továbbá a megvalósításhoz szükséges erőforrás és költségallokáció tervezése.

 • IT Operáció

Feladata létrehozni az EXIM üzletmenetét és céljait támogató informatikai infrastruktúrát, továbbá azt az üzleti elvárásoknak megfelelően hatékonyan üzemelteti, fenntartja az üzemeltetésben vállalt szolgáltatási szinteket, támogatja a felhasználókat az informatikai rendszerek használatában, valamint folyamatosan fejleszti az érintett informatikai szolgáltatásokat az üzleti igényeknek megfelelően

 • IT Fejlesztés

Az EXIM informatikai alkalmazói rendszereit üzemelteti, támogatja, karbantartja és fejleszti.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2022 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2022 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2022 EXIM Все права защищены