HU | EN | RU

Magyar származás, magyar tartalom igazolása


A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Eximbank) a magyar jogszabályok és a nemzetközi előírások alapján költségvetési kamattámogatással (kamatkiegyenlítéssel) közép- és hosszúlejáratú kölcsönt, exporthitel-garanciát, míg a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MEHIB) a központi költségvetés készfizető kezessége mellett nem piacképes kockázatokra exporthitel-biztosítást nyújt.

Az intézménypárosra (továbbiakban: EXIM) vonatkozó jogszabályi előírásoknak – a 85/1998. (V.6.) Kormányrendelet és a 312/2001. (XII.28.) Kormányrendelet – megfelelően a fent említett kamattámogatás, exporthitel-garancia nyújtásának, valamint a központi költségvetés terhére nyújtott exporthitel-biztosítás igénybevételének feltétele, hogy az exportált áru, illetve szolgáltatás bizonyos mértékű magyar tartalommal/hányaddal rendelkezzen.

A) ÁRU EXPORTJA

Áruexport esetén az előírások úgy rendelkeznek, hogy a kiszállított áruk legalább felének magyar származásúaknak kell lenniük.

Az Exportőr köteles a kiszállított áru magyar tartalmát igazoló származási bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - MKIK, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK) illetékes területi szervétől beszerezni és az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez, illetve biztosítás esetén – a biztosítási szerződésben előírt módon – a MEHIB részére benyújtani.

Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére, illetve biztosítás esetén a MEHIB részére megküldeni.

Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez, illetve biztosítás esetén a MEHIB részére nyújtja be.

Az Európai Unió közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében a NAK, minden egyéb, nem a KAP hatálya alá tartozó termék esetében az MKIK az illetékes.

Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.

B) SZOLGÁLTATÁS EXPORTJA

Ezen feltételnek való megfelelést az Exportőr a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. Ennek megfelelően szolgáltatásexport esetén a magyar származás megfelelőségének ellenőrzését a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatatási szerve által a biztosítottak számáról kiadott EP igazolás alapján az EXIM végzi, az alkalmazott munkavállalók biztosítási jogviszonyának vizsgálata alapján.

Szolgáltatásexport esetén az Exportőr (vagy a szolgáltatásnyújtásban részt vevő belföldi alvállalkozója) által foglalkoztatottak több mint fele - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint – vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban kell, hogy álljon.

A származási bizonyítvány benyújtása, valamint az előírt magyar hányadnak a teljesülése a hitel folyósításának, az exporthitel-garancia nyújtásának, illetve a követelés-leszámítolásnak az előfeltétele, biztosítás esetén pedig biztosíthatósági feltétel. Amennyiben biztosítási esemény következik be, amellyel összefüggésben kárigény benyújtására kerül sor, abban az esetben a biztosított köteles a származási bizonyítvány egy eredeti példányát a MEHIB rendelkezésére bocsátani. A kárigény benyújtását követő kárelbírálás során az előírt magyar hányad meglétét a MEHIB ellenőrzi.

A szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet biztosított alkalmazottairól kiállított igazolás elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is megigényelhető. Az igazolás iránti elektronikus nyomtatvány benyújtása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP) felé történik.

C) ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI SZERZŐDÉSEK

Az építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó külkereskedelmi szerződés finanszírozási költséggel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara központja állít ki magyar hányad igazolást.

A részletekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el figyelmesen az Ügyféltájékoztatót a magyar tartalom / hányad igazolásának eljárásrendjéről, és annak 1. sz. Mellékletét az idegen tartalom jogszabályi hátteréről.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены